Drunk Santa balloon tries to break into the bar for one last…

Drunk Santa balloon tries to break into the bar for one last holiday drink. [video]